مدیر شبکه بهداشت و درمان خمینی شهر ازکشف بیش از یک تن خیارشور غیربهداشتی در خمینی شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، احمد باقری گفت:بیش از یک تن خیارشور غیربهداشتی و بدون مجوز در اصغرآباد خمینی شهر کشف شد.

وی افزود: کارشناسان بهداشت محیط این شبکه در بازرسی از انباری نگهداری خیارشور در اصغرآباد بیش از یک تن و 200 کیلوگرم خیارشور غیربهداشتی و بدون تاریخ و مجوزهای بهداشتی کشف کردند.

مدیر شبکه بهداشت خمینی شهر گفت: انبار غیربهداشتی مهر و موم و فرد متخلف هم به مراجع قضایی معرفی شد. بهداشت و درمان خمینی شه