یک متخلف شکار و صید در زیستگاه های شهرستان فریدن دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محیط بانان اداره حفاظت محیط زیست فریدن یک متخلف شکار و صید را دستگیر کردند.

 محیط بانان اداره حفاظت محیط زیست فریدن در حین گشت و کنترل زیستگاه های شهرستان به یک دستگاه خودوروی سواری پژو مشکوک شدند که پس از متوقف کردن خودروی مذکور و بررسی های لازم، ۲ قطعه لاشه کبک از داخل خودرو کشف و ضبط شد.

این متخلفان پس از دستگیری جهت رسیدگی و سیر مراحل قانونی لازم به مراجع قضایی معرفی شدند.

گفتنی است؛ عدم تحصیل پروانه و اقدام به شکار غیر مجاز ۲ قطعه پرنده از نوع کبک در فصل ممنوعه در زیستگاههای شهرستان توسط متخلف جرم محسوب شده و طبق ماده ۱۰ قانون شکار و صید و ماده ۲ و ۳۱ آئین نامه اجرایی قانون شکار و صید قابل تعقیب و مجازات می باشد.