اداره کل هواشناسی استان اصفهان از تداوم ناپایداری های جوی و کاهش دما در استان اصفهان خبر داد.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان گفت: ناپایداری های جوی  و کاهش دما در استان اصفهان ادامه می یابد.

فاطمه زهرا سیدان اظهار داشت: نقشه های هواشناسی نشان می دهد که شرایط نا پایداری و ادامه فعالیت سامانه های بارشی تا چند روز آینده همچنان در استان اصفهان  وجود دارد.

 وی افزود: بارش هایی بطور متناوب برای این هفته در استان اصفهان پیش بینی می شود.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: دمای هوای امروز دراصفهان به 13درجه سانتیگراد رسیده است  که در مقایسه با روز گذشته 3 درجه کاهش داشته است.