مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان ازمحکومیت داروساز اصفهانی به اتهام عرضه داروی قاچاق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، غلامرضا صالحی گفت:داروسازی در اصفهان به اتهام نگهداری و عرضه داروی غیر مجاز وقاچاق محکوم شد.

وی افزود: پرونده تخلف دکتری داروساز با اتهام نگهداری و عرضه داروی غیرمجاز و قاچاق در داروخانه اش در شعبه ششم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشتی ودرمانی اداره کل تعزیرات حکومتی این استان بررسی شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی  استان اصفهان گفت: پس از احراز تخلف در مرحله بدوی، دکتر متخلف به پرداخت بیش از 173 میلیون  ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم و داروهای کشف شده هم جمع آوری شد.