رئیس تامین اجتماعی ماسال درگزارشی اهم فعالیتها وعملکرد اجرایی این شعبه را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، پرویز پورقربانعلی شارمی  با اشاره به وجود ٢٥٥٣ نفر بیمه شده اجباری، ٦٣٥ نفر مشاغل آزاد، ٢٥١ بیمه شده اختیاری، ٢٩٣ نفر راننده، ٢٢٧ قالیباف، ٤٦٧ بیمه شده کارگر ساختمانی و ٨٠ مقرری بگیر بیمه بیکاری تحت پوشش، شمار بیمه شدگان اصلی شهرستان را بیش از ٤٥٠٠ نفر برشمرد.

شارمی همچنین تعداد مستمری بگیران منطقه را حدود ١١٠٠ نفر اعلام و اظهار داشت این گروه شامل ٧٨١ بازنشسته، ٢٦٢ بازمانده و٥٨ ازکارافتاده می باشند.

ارتقاء تامین اجتماعی شعبه ماسال به تیپ ٤ کشوری

رئیس تامین اجتماعی شعبه ماسال ارتقاء این واحدتابعه به تیپ ٤ کشوری را مهمترین دستاورد حاصله در نیمه اول سالجاری برشمرده وافزود: رشد تعداد جامعه هدف، گسترش خدمات غیرحضوری و تلاش بمنظور رضایتمندی مخاطبان اصلی ترین اهداف کارکنان این شعبه می باشد.

وی خاطر نشان کرد: تامین اجتماعی ماسال بمنظور انجام تعهدات خود لغایت شهریور سالجاری ٧ میلیارد ریال مقرری بیمه بیکاری، ١٥ میلیارد ریال تعهدات بلندمدت و ٩٥٠ میلیون ریال انواع غرامتها و کمک هزینه ها  پرداخت نموده است.