معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان از شناسایی 1018تخلف خبر داد وگفت: از این تعداد تخلف برای 414 مورد صدور اخطاریه و پیگیری تخلفات انجام و 60 مورد نیز تخریب و قلع قمع شده است.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، معاون راهداری  اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان افزود: با توجه به تاکیدات مکرر و پیگیری های مستمر به منظور اجرای دقیق تبصره یک ماده 17 قانون ایمنی راه ها مبنی بر حفظ حریم راه ها که خط قرمز راهداری نیز است اقدامات لازم صورت پذیرفته است .

میردادی حریم قانونی آزاده راه ها را 60 متر ، بزرگراه ها 38 متر ، راه های اصلی 5/22 تا 38 متر ، راههای فرعی 5/17 تا 5/22 متر و حریم راه های روستایی را 5/12 متر عنوان کرد .

وی گفت : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان بر حسب وظیفه قانونی خود از هر گونه ساخت ساز غیر مجاز در حریم قانونی راهها و 100 متر شعاع حفاظتی آن جلوگیری کرده و با متخلفان برابر تبصره یک ماده شش قانونی ایمنی راه ها برخورد قانونی می کند .

در ادامه مهران رازمند رئیس اداره ایمنی و حریم راههای هرمزگان از متقاضیان خواست قبل از هر گونه ساخت ساز اعم از تجاری و مسکونی در حاشیه راه های اصلی، فرعی و روستایی جهت اخذ مجوز قانونی به ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای مربوطه  مراجعه کنند.