2 متخلف شکاروصید در منطقه شکار ممنوع ستبله شهرستان بوئین میاندشت شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محیط بانان اداره حفاظت  از محیط زیست شهرستان بوئین میاندشت حین گشت و کنترل درمنطقه شکار ممنوع ستبله 2 متخلف شکار و صید را در حین تیر اندازی و شکار پرندگان شناسایی کردند.

گفتنی است؛ متخلفان توسط محیط بانان شهرستان بوئین میاندشت دستگیر و از این متخلفان ۷ کبک، دو قبضه سلاح ساچمه زنی به همراه سه عدد فشنگ ساچمه زنی کشف و ضبط شد.