صاعقه جان نوجوان ۱۶ ساله سندرکی را گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «رستمی» بخشدار سندرک گفت: این نوجوان ساعت ۱۷ دیروز در حال بازی در پارک روستای «درجادون» بود که بر اثر صاعقه دچار برق گرفتگی شد.

وی در ادامه افزواد: متاسفانه در پی این حاثه این نوجوان جان خود را از دست داد.

روستای در جادون در ۴۰ کیلومتری سندرک واقع است.