کارشناس واحد باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان فریدن گفت: پیش بینی می شود 510 تن بادام از باغات دیم در فریدن برداشت شود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، ضیایی بیان داشت: برداشت بادام دیم از 140هکتار از باغات دیم شهرستان فریدن آغاز شده و پیش بینی می شود تا پایان مهر حدود 510تن بادام برداشت شود.

وی با بیان اینکه به دلیل خشکسالی و سرمازدگی بهاره عملکرد این محصول حدود 30درصد در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است، افزود: باغات بادام دیم این شهرستان از باغات دیم شاخص استان اصفهان است.

کارشناس واحد باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان فریدن عمده ارقام بادام تولیدی استان اصفهان مامایی، پوست کاغذی، سنگی و شاهرودی بیان کرد وگفت:عمده باغ های بادام این استان در شهرستان های تیران و کرون، چادگان، لنجان، نجف آباد، فریدونشهر، کاشان وخوانسار است.