35 آرایشگاه متخلف توسط ماموران پلیس امنیت عمومی استان اصفهان شناسایی و با دستور مقام قضائی پلمب شدند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، رئیس پلیس امنیت عمومی استان اصفهان گفت: با اجرای طرح بازدید و کنترل واحد های صنفی آرایشگاه های مردانه و زنانه در شهر اصفهان، تعداد 35 واحد صنفی متخلف توسط ماموران پلیس امنیت عمومی استان شناسایی و با دستور مقام قضائی پلمب شدند.

سرهنگ محمد حسن اسماعیلی  در تشریح این خبر گفت: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی ، طرح بازدید و کنترل واحد های صنفی آرایشگاه های مردانه و زنانه در شهر اصفهان توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پیس امنیت عمومی استان اصفهان به اجرا گذاشته شد.

وی افزود: در این طرح از 571 واحد صنفی بازدید به عمل آمد که در نهایت تعداد 35 واحد صنفی به علت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه با حکم مقام قضائی پلمب شدند.

رئیس پلیس امنیت عمومی استان اصفهان گفت: همچنین در این طرح به  62 واحد صنفی دیگر اخطاریه پلمب صادر و از متصدیان  115 واحد صنفی دیگر نیز تعهد کتبی اخذ شد.