رییس سازمان بسیج رسانه استان اصفهان از دفتر خبرگزاری موج در استان اصفهان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان،  رضا صفری رییس سازمان بسیج رسانه استان اصفهان از دفتر خبرگزاری موج در استان  اصفهان بازدید کرد.

بازدید از موج