مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: وجود 1000 خانه تاریخی در استان اصفهان فرصت مناسبی را برای توسعه گردشگری استان اصفهان فراهم می آورد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، فریدون الله یاری با اشاره به وجود 1000 خانه تاریخی در اصفهان بیان کرد: بدون شک در تمامی ارکان نظام جمهوری اسلامی بر اهمیت جایگاه صنعت گردشگری در حوزه های فرهنگی و اقتصادی تاکید می شود.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه استان اصفهان در حوزه گردشگری تاکید کرد: هر چقدر که بیشتر در گردشگری استان فعالیت می کنیم بیش از گذشته به ظرفیتهای پنهان استان اصفهان در راستای توسعه از منظر صنعت گردشگری پی می بریم به گونه ائی که در حال حاضر بیش از 300 طرح سرمایه گذاری گردشگری در استان اصفهان در حال اجرا می باشد.

خانه تاریخی در اصفهان

الله یاری گفت: از جمله ظرفیتهای عظیم گردشگری، وجود بیش از 1000 خانه تاریخی در پهنه استان پهناور اصفهان است که یکی از مهمترین وظیفه ما در حوزه سرمایه گذاری، تلاش در راستای تعریف کاربریهای فرهنگی و گردشگری برای نجات و ادامه حیات این خانه ها از یکسو و توسعه گردشگری از سوی دیگر است.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان با اشاره به لزوم استفاده از تمامی ابزارها و سیاستهای جدید در راستای تداوم توسعه گردشگری استان اصفهان تاکید کرد: امروزه کشورهائی همچون ترکیه که در صنعت گردشگری توسعه یافته اند بخشی از سیاست توسعه خود را در مسیر جذب گردشگر از کشورهای همسایه از جمله ایران قرار داده اند، لذا شایسته است تا ایران نیز جهت توسعه همه جانبه گردشگری خود، مردمان کشورهای همسایه خود را تشویق به سفر به ایران در کنار توسعه گردشگری داخلی نماید.