فرمانده انتظامی خمینی شهر ازکشف انبار احتکار دارو در خمینی شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سرهنگ علی جعفری نژاد گفت: انبار احتکار ۳5 قلم داروی کمیاب در شهرستان خمینی شهر کشف شد.

وی نقش امنیت اقتصادی را در حفظ و ارتقای امنیت عمومی موثر دانست و افزود: در طرح برخورد با جرایم اقتصادی، این تعداد قلم داروی کمیاب به  ارزش 11میلیارد ریال از این انبار در خمینی شهر کشف شد.

فرمانده انتظامی خمینی شهر گفت: محتکر اقتصادی دستگیر و به مراجع تحویل شد.