رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جاسک از ایجاد 40 فرصت شغلی در پروژه های بیابانزدایی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «جمشید سالاری» گفت : در اجرای پروژه های بیابانزدایی که اواخر سال 96 و اوایل 97 به نظارت این اداره به انجام رسیده است 40 نفر از افراد بومی روستاهای محل انجام عملیات بصورت چهار ماهه الی 2 ساله توسط پیمانکاران مربوطه بکار گرفته شدند.

این پروژه ها شامل اجرای عملیات مالچ پاشی و نهالکاری و آبیاری منطقه گتی، نهالکاری، آبیاری و مراقبت منطقه لیرک، نهالکاری،آبیاری و مراقبت به همراه احداث بادشکن غیرزنده منطقه کیدرپایین، مدیریت روان‌آب مناطق گزی و نگرپایین است.

وی افزود:  اجرای فعالیت های بیابانزدایی در شهرستان جاسک با توجه به اینکه با اهداف مقابله با بیابانزایی،مقابله به تهدید های مخرب مناطق مسکونی و تاسیسات زیربنایی ،تقویت پوشش گیاهی و ... انجام شده است خوشبختانه اشتغالزایی قابل قبولی جهت معیشت روستاییان بوحود آورده است.

سالاری خاطر نشان کرد: ثبت برخی از  این فرصت های شغلی ایجاد شده نیز در سامانه رصد انجام شده است که بیش از سهمیه مشخص شده بوده است.