مدیر سد و نیروگاه زاینده رود ازکاهش ۱۵درصدی ذخیره سد زاینده رود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محمود چیتیان  با اشاره به کاهش 15 درصدی ذخیره سد زاینده رود گفت: ذخیره سد زاینده رود به کمتر از ۱۹۲میلیون مترمکعب رسیده است.

وی افزود: میزان ذخیره آب پشت سد زاینده رود در مقایسه با متوسط بلند مدت مدت مشابه سال گذشته ۷۵درصد کاهش دارد.

مدیر سد و نیروگاه زاینده رود متوسط دبی ورودی آب به سد را در بلند مدت 43ونیم مترمکعب در ثانیه برشمرد و افزود: این ورودی در حال حاضر شش و نیم مترمکعب در ثانیه است که کاهش ۸۵درصدی نسبت به متوسط بلند مدت را نشان می دهد.