رئیس امور شهرستان های روزنامه کار و کارگر به همراه چندین نفر از پیشکسوتان عرصه مطبوعات از دفتر خبرگزاری موج در استان اصفهان بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان،  جعفر رضایی به همراه چندین نفر از پیشکسوتان عرصه مطبوعات تهران و کاشان از دفتر خبرگزاری موج در استان اصفهان بازدید کردند.

بازدید از موج