جمعی از اصحاب رسانه اصفهان از مرکز مخابرات استقلال بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان، جمعی از اصحاب رسانه اصفهان با حضور در مرکز مخابرات استقلال با بخش های مختلف این مرکز آشنا شدند.

خبرنگاران اصفهانی ضمن بازدید از بخش های مختلف مرکز مخابرات استقلال از نزدیک در جریان روند فنی ارتباطات مخابراتی و  نحوه پاسخگویی امور مشترکین قرار گرفتند.

مرکز مخابرات استقلال