رییس اتاق اصناف استان اصفهان گفت:دولت به بخش خصوصی و تشکل ها اعتماد کند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، رسول جهانگیری گفت:به دلیل اقتصاد دولتی همواره دولت به عنوان پدر در عرصه اقتصادی نقش ایفا می کند،پدری که به فرزند امکان فعالیت و توانمندشدن را نمی دهد.

وی با اشاره به نوسانات اخیر ارزی در کشور گفت:دولت بدون توجه به نظرات بخش خصوصی دست به آزمون و خطای در این بازار حساس زد و نتیجه آن را امروز در فضای اقتصادی شاهد هستیم.

جهانگیری تاکید کرد:نوسانات ارزی از تولیدکننده تا مصرف کننده را با بحران روبرو ساخت و این در حالیست که  هشدارها از سوی  بخش خصوصی به دولت ارایه شده بود .

رییس اتاق اصناف استان اصفهان از دولت خواست که برای توانمندشدن بخش خصوصی کشور قسمتی از وظایف را به این بخش تفویض کند تا تشکلهای اقتصادی برای خود تصمیم منطقی و اثربخش بگیرند.

تشکل ها پل ارتباطی بین فعالان اقتصادی و مسوولین اند

رییس اتاق تعاون استان اصفهان در این نشست گفت: تشکلها پل ارتباطی بین فعالان اقتصادی ومسوولین اند و مسوولین باید ارزش این ارتباط را بیش از پیش حفظ شود.

وی به نقش کلیدی تشکل های اقتصادی در  تصمیم سازیهای مسوولین دولتی و مجلس اشاره کرد و گفت:هر جا که دولت از نظر تشکل های اقتصادی برای تصمیم سازی بهره گرفت نتیجه مثبتی گرفته است.

بهرامی  افزود: در نوسانات اخیر ارزی  شاهد بودیم دولت به نظرات بخش خصوصی توجه نکرد و نتیجه آن را شاهد بودیم.  

 رییس اتاق تعاون استان اصفهان از پیگیری تشکیل مجمع تشکل های اقتصادی استان اصفهان شامل اتاق های بازرگانی،تعاون و اصناف خبر داد و گفت:همراهی تشکل های اقتصادی و هم صدایی آنان می تواند دستاوردهای خوبی برای فضای اقتصادی استان و کشور داشته باشد.