مشاور عالی و رئیس گروه مشاوران استاندار هرمزگان خواستار تعیین اولویت های دستگاه هایی اجرایی مطابق با خواسته ها و انتظارات آحاد جامعه شد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، محمدباقر کشفی اولویت گذاری در انجام کارها را از مولفه های موفقیت مدیران دستگاه ها و سازمان ها در انجام وظایف دانست و عنوان کرد: با توجه به وجود انتظارات مختلف از دستگاه ها و محدودیت فرصت، منابع و امکانات، مدیران دستگاه ها باید با تکیه بر پژوهش و بررسی های میدانی، خواسته ها و انتظارات دارای اهمیت جامعه مخاطب خود را شناسایی و بر این مبنا برای کار خود اولویت گذاری داشته باشند.

وی ادامه داد: بر این اساس باید عمده منابع در اختیار هر دستگاه و مدیر آن برای تحقق اولویت های تعیین شده اختصاص یابد تا بتوان به انتظارات مخاطبین هر مجموعه پاسخ داد.

مشاور عالی و رئیس گروه مشاوران استاندار هرمزگان افزود: ممکن است اولویت های جامعه در هر دوره زمانی متفاوت باشد که لازم است تحقیقات و پژوهش ها از سوی دستگاه ها و سازمان ها در دوره های کوتاه مدت صورت گیرد تا نیازسنجی واقعی از انتظارات مردم در شرایط روز جامعه صورت گیرد و رفع این نیازها در اولویت باشند.

کشفی  با بیان اینکه پس از نیازسنجی، باید اقدامات و کارهای صورت گرفته، اثرسنجی شوند، تصریح کرد: اثرسنجی عملکردها و اقدامات امری ضروری و بسیار مهم است که نشان می دهد آیا توانسته ایم با کارهای خود وضعیت جامعه را ارتقا دهیم یا خیر، و با این کار خواهیم توانست میزان موفقیت اقدامات را مورد ارزیابی قرار دهیم.

وی با بیان اینکه ممکن است در برخی موارد تصمیمات و اهداف تعیین شده از سوی مدیران دستگاه ها همسو با دغدغه ها و انتظارات بدنه جامعه نباشد، اضافه کرد: این فاصله و عدم انطباق میان اولویت های مدیران و جامعه، نارضایتی مردم را در پی خواهد داشت.

مشاور عالی و رئیس گروه مشاوران استاندار هرمزگان تاکید کرد: مبنای کار مدیران سازمان ها و دستگاه ها باید ایجاد رضایتمندی در مردم باشد و بر این اساس باید برای شناخت نیازها و دغدغه های آحاد جامعه مطالعات میدانی صورت گیرد تا اولویت سازمان ها بر این اساس تعیین شوند.