12068 متر مربع از اراضی ملی شهرستان ماسال در تیر ماه سال جاری با حکم قضایی رفع تصرف شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، به استناد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، 17 مورد از این تجاوزات در مناطق  جنگلی و ییلاقی کالی بنه، اورلی، اولسبلنگاه، سرکوم، خری دول و چره پشت قلع و قمع گردید.

علی شالیکار دادستان ماسال با بیان اینکه براساس گزارشات واصله، افرادی مبادرت به ساخت و ساز در اراضی ملی نموده اند گفت: این اراضی جمعا به مساحت 12068 متر مربع با دستور قضایی رفع تصرف شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه نمایندگان منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ماسال با همراهی نیروی انتظامی با دستور قضایی به مناطق جنگلی و ییلاقی کالی بنه، اورلی، اولسبلنگاه، سرکوم، خری دول، چره پشت اعزام شدند تصریح کرد: به استناد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، 17 مورد از این تجاوزات قلع و قمع شد.