رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در نخستین مجمع سلامت این استان گفت: در حوزه سلامت یکی از وظایف ما آگاهی دادن به مردم و افزایش سواد سلامت مردم است و این باعث واقعی شدن انتظارات مردم می شود.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «سید حسین داوودی»  در نخستین مجمع سلامت استان هرمزگان گفت: امروزه توسعه سلامت محور مورد پزیرش آحاد مردم نه تنها در ایران بلکه در جهان است.

وی با بیان اینکه اکثر عوامل تعیین کننده سلامت، خارج از حیطه بهداشت و درمان قرار دارد، افزود:  شواهد علمی نشان داده این عوامل می تواند هم در جهت تهدید سلامت و هم ارتقا و حفاظت از  سلامت نقش داشته باشد.

داوودی تامین و ارتقا سلامت جامعه و محیط زیست که از اهداف دولت دوازدهم  برشمرد و افزود: بدون درگیر کردن سایر محورهای توسعه، ارتقا سلامت در همه ابعاد (جسمی، روانی، معنوی و محیط زیستی) ممکن نیست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با بیان اینکه اجتماعی شدن سلامت یعنی حضور و مشارکت آگاهانه همه مردم و نهادهای غیر دولتی، اضافه کرد: آنچه نیاز جامعه را برطرف می کند آگاهی و دانا بودن مردم است، ما مدیران میوه ها و برگ ها یک درختیم و ریشه و بدنه مردم هستند و باید در امور خود نقش آفرینی کنند، برگ و میوه خوب نتیجه یک تنه خوب است، در حوزه سلامت یکی از وظایف ما آگاهی دادن به مردم و افزایش سواد سلامت مردم است و این باعث واقعی شدن انتظارات مردم می شود.

وی تصریح کرد: یک کارگروه سلامت استان به ریاست معاون سیاسی امنیتی استان برگزار می شود امیدواریم خروجی خوبی برای استان داشته باشد، خانه مشارکت مردم در سلامت را سال گذشته شروع کردیم اما باید امسال آن را فعال تر کنیم، شورای پیام گذاران سلامت کارش را از سال گذشته شروع کرده است که متشکل از رسانه ها، اندیشگاه سلامت استان را شکل دادیم و باید در آن محکم تر قدم برداریم.

داوودی در پایان اضافه کرد: مرکز اسناد راهبردی سلامت را در استان شکل دادیم، کانون های سلامت اجتماع محور را در حال پیگیری هستیم که اجرایی شود و مجمع سلامت استان را امروز اولین جلسه را برگزار کردیم.