رییس شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه تدوین برنامه راهبردی برای شورای شهر در دستور کار قرار گرفته است اظهار کرد: در تدوین این برنامه سعی خواهیم نمود تا با در نظر گرفتن یک استراتژی برای شورای پنجم، ماموریت‌ها، اهداف و چشم‌اندازهای شورای پنجم را مشخص نماییم.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، سید امیر حسین علوی افزود: در این راستا مدیریت شهری مدنظر دارد با ارائه یک راهبرد معین در پایان دوره شورای پنجم نقاط هدف مجموعه شورای شهر، مدیریت شهری و شهر را مشخص و به صورت هدفمند و با تجمیع توان و ظرفیت موجود به سوی آن گام بردارد.

رییس شورای شهر ادامه داد: این برنامه راهبردی با رویکرد دستیابی به نظام مسائل شهری و پاسخ گویی به آنها در قالب ماموریت های قانونی شورای شهر تدوین خواهد گردید.

وی گفت: شناسایی دقیق مسائل شهری و تعیین روابط علت و معلولی در کنار یکدیگر و همچنین شبکه سازی مسائل و تعیین وزن هر کدام از آنها به عنوان یک اولویت و اولین گام در طراحی برنامه راهبردی مدنظر ما خواهد بود.

اولویت بندی کردن مسائل و پرهیز از اشتغال به آنها

علوی افزود: اولویت بندی کردن مسائل و پرهیز از اشتغال به آنها در کنار تمرکز بر روی مسائل اساسی و مهم شهری چه از حیث تمرکز مدیریتی و چه از حیث تخصیص منابع از مواردی است که طراحی شبکه مسائل به آنها می پردازد.

بررسی و دسته بندی وظایف قانونی شورای شهر

رییس شورا بیان کرد: بررسی و دسته بندی وظایف قانونی شورای شهر و همچنین درک دقیق از شهر به عنوان یک منبع و خط مشی قابل اتکا در مسیر برنامه ریزی راهبردی خواهد بود.

وی افزد: از اهداف ما در طراحی برنامه راهبردی تعیین اجزا و زیرسیستم های تشکیل دهنده سیستم شهری و تدوین وظایف شورای شهر در اعتلای این اجزا متناسب با وظایف شورا خواهد بود که با کمک این مطالب به تدوین برنامه عملیاتی شورای شهر در هر کدام از زیرسیستم های نظام شهری و متناسب با اولویت های احصاء شده خواهیم پرداخت.

حمایت از کسب وکارهای کوچک و سرمایه گذاران در استان گیلان

سید امیر حسین علوی در ادامه اظهار کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و فرمایشات مقام معظم رهبری مبتنی بر حمایت از کالای ایرانی و همچنین حرکت در چهارچوب اقتصاد مقاومتی، در این سند سعی می شودتا با رویکردی مناسب در حمایت از کسب وکارهای کوچک و سرمایه گذاران در استان گیلان و شهر رشت با تقویت و تحرک موتور اقتصادی ظرفیت های موجود و نهفته در شهر رشت رافعال نماییم.