عملکرد دستیاران 6 گروه تخصصی و یک گروه فوق تخصصی آموزش پزشکی، با حضور هیات ارزشیابی وزارت بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ارزشیابی شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، شاهرخ یوسف زاده چابک رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در نشست افتتاحیه برنامه ارزشیابی عملکرد دستیاران، با بیان این مطلب که دانشگاه علوم پزشکی گیلان از سال 95 با تدوین برنامه راهبردی مسیر تعالی را در واحدهای مختلف دانشگاه ترسیم کرده است، گفت: در حال حاضر، ایجاد شرایط یکسان و ارزش آفرینی برای همه، دانش محوری، خلاقیت، نوآوری و چابکی در ارایه خدمات از ارزش های نهادینه شده در دانشگاه علوم پزشکی گیلان است.

ارزشیابی+ دستیاری

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان تبیین اهداف استراتژیک دانشگاه را هدف نهایی همه برنامه ها رارتقای سلامت جامعه عنوان کرد و افزود:  با ترسیم برنامه های راهبردی حوزه آموزشی پزشکی، از مرجعیت علمی به عنوان یکی از برنامه های حایز اهمیت در حوزه آموزشی نام برد

وی خاطرنشان کرد: در گروه های آموزشی دانشگاه نیز جذب هر عضو هیات علمی بر اساس یک برنامه مدون مبنی بر آینده پژوهی ترسیم شده است.

هدف نهایی همه فعالیت های دانشگاه، ارتقای سلامت جامعه و جلب رضایت مردم است

یوسف زاده ایجاد همکاری و همدلی در زیرمجموعه های دانشگاه علوم پزشکی گیلان را برای شکل گیری کارهای تیمی از دیگر برنامه های دانشگاه برشمرد و یادآور شد: برنامه توسعه فردی (PDP ) نیز در حوزه آموزش پرشکی از جمله برنامه های پیش رو دانشگاه است.

ارزشیابی++ دستیاری

این مسوول، با اشاره به این که در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی گیلان، برنامه های نوینی را برای بهبود عملکرد سلامت در استان در دست اقدام دارد، تصریح کرد: هدف نهایی همه فعالیت های دانشگاه، ارتقای سلامت جامعه و جلب رضایت مردم است.