جشنواره جوکول با حضور فرماندار شفت در روستای میرسرا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، جشنواره جوکول با حضور محمدرضا محسنی فرماندار شفت در روستای میرسرا برگزار شد. 

جشنواره -جوکول

جوکول جوانه نارس برنج است که نوید رسیدن فصل برداشت و دسترنج چند ماه کار و تلاش بی‌وقفه را به کشاورز می‌دهد.

جشنواره جوکول چینی

هر ساله موقعی که خوشه‌های برنج در شالیزارهای گیلان شیره می‌گیرند و در حال سفت شدن هستند، مراسمی به نام جوکول چینی یا جوکول کشی انجام می‌شود.

جشنواره -+جوکول+ کشی

جشنواره +جوکول+ کشی

جشنواره +جوکول

جشنواره ++جوکول

جشنواره +جوکول چینی

جشنواره جوکول

جشنواره ،جوکول

جشنواره +جوکول کشی