مسوول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی مرکز آموزشی درمانی الزهرا اصفهان گفت:کبد جوان مرگ مغزی در اصفهان به بیمار نیازمند عضو اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مریم خلیفه سلطانی بیان داشت: مهدی توکلی 26ساله که در اثر مرگ مغزی در بیمارستان کاشانی بستری شده بود با رضایت خانواده نوعدوستش برای برداشت عضو به بیمارستان الزهرا اصفهان منتقل شد. 

وی افزود: کبد این جوان مرگ مغزی برای پیوند به بیمارستان نمازی شیراز ارسال شد.

گفتنی است؛ از ابتدای امسال تاکنون اعضای بدن 19بیمار مرگ مغزی در استان اصفهان به بیماران نیازمند عضو اهدا شده است.