جشن میلاد حضرت معصومه (س) و روز دختر در بوستان بهار رشت با حضور گسترده رشتوندان برگزار شد.

جشن روز دختر در رشتجشن روز دختر در رشتجشن روز دختر در رشت

 

جشن روز دختر در رشت

جشن روز دختر در رشت

جشن روز دختر در رشت

جشن روز دختر در رشت

جشن روز دختر در رشت

جشن روز دختر در رشت

جشن روز دختر در رشت

جشن روز دختر در رشت

جشن روز دختر در رشت

جشن روز دختر در رشت

جشن روز دختر در رشت

جشن روز دختر در رشت

جشن روز دختر در رشت

جشن روز دختر در رشت

جشن روز دختر در رشت

جشن روز دختر در رشت

جشن روز دختر در رشت

جشن روز دختر در رشت

جشن روز دختر در رشت