مدیرکل بهزیستی استان قم گفت: ماباید مهارت های کم توانان ذهنی را پرورش دهیم تابتوانند نقش موثرتری درجامعه داشته باشن دوهمچنین نگرش جامعه رانسبت به این افراد تغییردهیم

به گزارش خبرنگارخبرگزاری موج، رضاسلیقه درمراسم آغازاجرای بسته ی جامع آموزش توانبخشی کم توانان ذهنی در مراکز روزانه که در مرکز توانبخشی امید فردا برگزارشدبا بیان اینکه همه ی ما نیازمند تحول در بحث آموزش هستیم اظهارکرد:آموزش افرادکم توان ذهنی بسیارسخت ترازافرادعادی است وبایدشرایطی فراهم شود که مربیان پتانسیل هایی که در ذات این افرادوجود دارد راپرورش دهند.

وی ادامه داد ازاین روضرورت داردکه بسته های آموزشی هرچندسال یکباربازنگری ودراختیارمربیان قرارگیرد.

مدیرکل بهزیستی استان قم بااشاره به اینکه نبایدازنقش خانواده هادرکنارمربیان برای پرورش وتربیت افرادکم توان ذهنی غافل شد، افزود ماباید مهارت های این افرادراپرورش دهیم تابتوانند نقش موثرتری درجامعه داشته باشندوهمچنین نگرش جامعه رانسبت به این افراد تغییردهیم.

وی دربخش دیگرسخنان خود بابیان اینکه 50 درصد از معلولیت هازمینه ی ارثی دارداظهار کرد:مابایدخانواده هایی که دارای فرزندان کم توان ذهنی هستند را آموزش دهیم وباآگاهی بخشی مانع ازگسترش این معلولیت هاشویم.

سلیقه بابیان اینکه مرکزامید برتریکی ازمراکز نمونه اززیرمجموعه های بهزیستی در سطح استان وکشوری هست تصریح کرد:آغازاجرای این بسته ی آموزشی ازاین مرکز وتقارن آن بادهه ی کرامت میتواند آثاربسیارخوبی به همراه داشته باشد.