رودخانه کرخه در منطقه حدفاصل بستان کاملا خشک شده است. بی آبی، حیات احشام این منطقه ،به عنوان مهترین سرمایه اهالی این سرزمین را در معرض نابودی قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، در منطقه حدفاصل بستان رودخانه کرخه خشک شده است که ازجمله مهمترین تهدید زیست محیطی برای حیات احشام این منطقه است و گاومیش ها به عنوان مهترین سرمایه اهالی این سرزمین در میان باتلاق ها به گِل نشستند.

در منطقه شاوور شهرستان شوش نیز پس از خشکی کامل نهر مالح تعدادی گاومیش از فرط بی آبی تلف شدند.

اهالی روستاهایی که در کنار رودخانه کرخه زندگی می کنند نگرانی شدیدی در خصوص به خطر افتادن جان گاومیش های خود بر اثر کم و زیاد شدن آب رودخانه دارند و معتقدند بیشتر گاومیش ها در شرایط زیست محیطی بد دچار سقط شده اند.