نشست تخصصی حق شهروندی کودک بر جامعه توسعه گرا به میزبانی این منطقه و با حضور دکتر شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی در تاریخ پنجشنبه ۲۱ تیرماه جاری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، نشست تخصصی حق شهروندی کودک بر جامعه توسعه گرا به میزبانی این منطقه و با حضور دکتر شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی در تاریخ پنجشنبه ۲۱ تیرماه جاری برگزار می شود.

براین اساس نشست مذکور به منظور معرفی منطقه آزاد انزلی به عنوان نخستین منطقه آزاد دوستدار کودک در این منطقه برپا می شود که در این نشست تخصصی خانم مولاوردی در خصوص "حق شهروندی کودک"، خانم زهرا رحمانی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بندر انزلی در ارتباط با"حق کودک در توسعه جهانی"، سعید رضوانی هیأت علمی دانشگاه قزوین درباره "حق کودک بر شهر"، احمد آقایی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در خصوص "ساختار قضایی کودک محور و خانم بشری نجفی به عنوان مدیرعامل انجمن یاری کودکان در معرض خطر در زمینه "واقعیت کودک در جامعه امروز" به سخنرانی می پردازند.

منطقه آزاد انزلی و برگزار کنندگان این همایش تخصصی بر این باور هستند که مطابق توافقات بین المللی که ایران نیز یکی از امضاء کنندگان این توافق است؛ شهری که در آن حد بالایی از حقوق شهروندی تأیید، تأکید و اجرایی می شود؛ تا جایی که توجه ویژه به شرایط کودکان و افراد دارای معلولیت و رعایت حقوق حقه ایشان شود؛ "شهر دوستدار کودک" نامیده می شود. در واقع شهر و روستایی که در آن به بی دفاع ترین اقشار یعنی کودکان توجه شده و حقوق ایشان مدنظر قرار گرفته و رعایت می شود؛ قطعاً جایی مناسب برای کلیه اعضای جامعه می باشد.

بنابراین گزارش برگزاری این همایش یکی از اقدامات سازمان منطقه آزاد انزلی در راستای اجرای اهداف توسعه ای خود در حوزه های مسئولیت اجتماعی و جامعه توسعه یافته براساس الگوهای توسعه انسان محور ارزیابی می شود و انتخاب این منطقه به عنوان "نخستین منطقه آزاد دوستدار کودک" با توجه به ظرفیت های قانونی و جایگاه ارتباطی بین المللی این منطقه به منظور اجرا در سایر مناطق آزاد و الگوسازی در سطح کشور صورت گرفته است.

 مولاوردی