مسوول واحد فراهم آوری اعضا پیوندی بیمارستان الزهرا(س)اصفهان از اهدای اعضاء جوان 23ساله لنجانی که دچار مرگ مغزی شده بود به بیماران نیازمند عضو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مریم خلیفه سلطانی گفت: کبد و کلیه های آرشیا حفیظی 23ساله که دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده ی وی به بیماران در انتظار پیوند عضو اهدا شد.