با حضور معاون اول رئیس جمهور به اصفهان پرتال جامع سرمایه گذاری استان اصفهان افتتاح می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، در سفر جهانگیری به اصفهان پرتال جامع سرمایه گذاری استان رونمایی خواهد شد که می تواند در جهت توسعه سرمایه گذاری موثر باشد.