مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان از توقیف ۴۸تن مواد غذایی غیربهداشتی در استان اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، حسین صفاریگفت:بیش از ۱۳تن مواد غذایی غیربهداشتی در استان اصفهان معدوم شد.

وی ادامه داد:از ابتدای امسال تاکنون، این میزان مواد غذایی غیربهداشتی و فاسد در بازرسی از 59هزار و 820مورد واحد تولید و توزیع جمع آوری و معدوم شد.

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان با بیان اینکه در این بازرسی ها 48تن مواد لبنی و غذایی نیز توقیف شده است افزود: هزار و 650مورد هم در این مدت اخطاریه دریافت کردند.