رییس خانه مطبوعات استان اصفهان از دفتر خبرگزاری موج بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان، رییس خانه مطبوعات استان اصفهان به همراه هیات همراه از دفتر خبرگزاری موج در استان اصفهان بازدید کرد.

بازدید خانه مطبوعات