رییس شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: دولت به دیدگاه بخش خصوصی در مورد نرخ ارز توجه کند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، امیر کشانی در سومین جلسه شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی گفت: ثابت ماندن  نرخ ارز و مقابله با واقعی شدن آن باعث جمع شدن فنر و باز شدن یکباره آن می شود که نمونه آن را در چند ماه گذشته مشاهده می کنیم.

وی افزود:ثابت ماندن  نرخ ارز و مقابله با واقعی شدن آن باعث جمع شدن فنر و باز شدن یکباره آن می شود  که نمونه آن را در چند ماه گذشته مشاهده می کنیم.  

رییس شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان گفت:این روشها نه تنها به نفع اقتصاد کشور نیست بلکه جریان تجارت را مختل می سازد.