روز دوشنبه 11 تیرماه 97مراسم اختتامیه ممیزی مراقبتی استانداردهای مدیریتی استقرار یافته شرکت گاز استان گیلان توسط تیم ممیزی شرکت IMQ برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، در این مراسم حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان از ممیزان به جهت نگاه حرفه ای به بخش های مختلف شرکت تشکر و قدردانی نمود و اظهار کرد: گاز گیلان در زمینه های کیفی روند رو به رشدی داشته و امید است با تقویت نقاط قابل بهبود، با گام نهادن در این مسیر روز به روز در جهت رسیدن به اهداف کلان شرکت و جلب حداکثری رضایتمندی مشترکین گرامی گام برداریم.

سپس تیم ممیزی از میزبانی و هماهنگی شرکت گاز و مدیریت تعالی تشکر نمود و در ادامه به بیان نقاط قوت و فرصت های بهبود و همچنین عدم انطباق های ممیزی استانداردهای 9000، 10002 و 10004، 14001،18001، 10015 و 50001 پرداختند.

اجرای طرح سفیران انرژی با هدف تربیت مربیان خارج شرکت

ممیزان در گزارش نهایی خود، اجرای طرح سفیران انرژی با هدف تربیت مربیان خارج شرکت در جهت اشاعه فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی، پاسخگویی شایسته به مشترکین و اجرای نظرسنجی از ذی نفعان، اجرای سیستمی فعالیت ها درامور مالی و استفاده از نرم افزار ایده در حوزه آموزش را از جمله نقاط قوت گاز گیلان عنوان نمودند.

وی اقداماتی از قبیل بهبود فرایند نیازسنجی آموزشی کارکنان در حوزه انرژی، برگزاری مناسبتر ممیزی داخلی و استفاده از نتایج آن در جهت اصلاح سیستم، ارتباط دوره های آموزشی با اهداف سازمان و تعیین اثربخشی دوره های آموزشی را از جمله فرصت های بهبود شرکت معرفی کردند.

در پایان بر اساس جمع بندی صورت گرفته، ضمن قدردانی از اقدامات شرکت گاز گیلان در جهت استقرار، نگه داشت و اجرای مطلوب استانداردهای جاری، اعتبار آنها برای یک دوره دیگر تمدید شد.