بر اساس ارزیابی دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی کشور، گیلان در شاخص گزارش اجرا، راهبری و پایش رتبه اول کشور، در شاخص محتوا رتبه ۴ کشور و در مجموع در رده استانهای شایسته و درحد انتظار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، نظر به اهمیت اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، با توجه به اهمیت استان ها، نحوه اجرا و عملکرد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را در استان ها مورد پایش و رصد قرار داده است.

گفتنی است مطابق امتیازات حاصله، رتبه بندی استان ها در سه طبقه مشخص، تحت عناوین: شایسته و در حد انتظار؛ در مسیر شایستگی و‌ انتظار؛ و نیازمند تحرک بیشتر، شکل گرفته است که بر این اساس، استان گیلان در شاخص گزارش اجرا، راهبری و پایش با کسب ۳۹ امتیاز از ۴۰ امتیاز رتبه اول کشور و در شاخص محتوا با کسب ۵۵،۵ امتیاز از ۶۰ امتیاز رتبه ۴ کشور و در مجموع با امتیاز ۹۴،۵ از ۱۰۰ در رده استانهای شایسته و درحد انتظار قرار گرفت.