اصحاب رسانه استان چهارمحال بختیاری از دفتر خبرگزاری موج در استان اصفهان بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان، رییس انجمن صنفی روزنامه نگاران استان چهارمحال بختیاری  به همراه هیات همراه اصحاب رسانه از دفتر موج در استان  اصفهان بازدید کردند.

علی مراد مصیبی در گفتگو با سرپرست خبرگزاری موج در اصفهان بر لزوم همکاری صمیمانه دو استان تاکید کردند.

خبرگزاری موج