اعتلای سطح دانش تخصصی اعضای تشکل های مردم نهاد را یک ضرورت خواند و گفت: با هدف تحقق این امر مهم اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی با رویکرد کاهش آسیب های اجتماعی نموده است.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، منا ابروفراخ با اشاره بر لزوم اقدامات پیشگیرانه در جهت کاهش آسیب های اجتماعی و توسعه فرهنگی اظهار داشت:تشکل های مردم نهاد در اجرای این سیاست نقش مهمی را ایفا می کنند.

اعتبار ویژه ای را برای افزایش مشارکت های اجتماعی

وی تصریح نمود: با هدف ظرفیت سازی در سازمان های مردم نهاد، دفتر امور اجتماعی استانداری گیلان اعتبار ویژه ای را برای افزایش مشارکت های اجتماعی اختصاص داده است.

ابرو فراخ اعتلای سطح دانش تخصصی اعضای تشکل های مردم نهاد را یک ضرورت خواند و گفت: با هدف تحقق این امر مهم اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی با رویکرد کاهش آسیب های اجتماعی نموده است.

سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان خاطرنشان کرد: این کارگاه های آموزشی با عنوان فنون مداخله در آسیب های اجتماعی،ساز و کار موفقیت سازمان های مردم نهاد، ارتقای رهبری و انسجام در سمن ها،مسئولیت پذیری و تسهیل گری اجتماعی و ... برگزار می شود.

توسعه پایدار از رهگذر سازمان‌های مردم نهاد می‌گذرد

ابروفراخ مقابله با بحران های اجتماعی و حرکت به سوی اشاعه ارکان حقوق شهروندی را رسالت کارآمد تشکل های مردم نهاد در دوره کنونی خواند و یادآور شد: امروز توسعه پایدار از رهگذر سازمان‌های مردم نهاد می‌گذرد و اگر به نقش مشارکت مردمی در امور مختلف توجه شود قدم‌های مثبتی به سمت بهبود وضعیت اجتماعی برداشته می‌شود.