با صدور کارت شناسایی از سوی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور؛ استاندار فارس، نخستین استاندار همیار طبیعت کشور شد.

به گزارش خبرگزاری موج از فارس، با صدور کارت شناسایی از سوی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور؛ استاندار فارس، نخستین استاندار همیار طبیعت کشور شد که این کارت شناسایی در مراسمی با حضور سازمان های مردم نهاد حوزه منابع طبیعی به اسماعیل تبادار تقدیم شد.

به گزارش موج، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با هدف استفاده از نیروهای مردمی در حفظ، احیاء و توسعه منابع‌ طبیعی و ترویج و تبدیل فرهنگ منابع طبیعی به معارف عمومی، افراد علاقمند و دوستداران منابع‌ طبیعی را به طور داوطلبانه و به قصد خدمت به منابع‌ طبیعی کشور، در طرح همیاران طبیعت، سازماندهی می‌ کند تا به عنوان همیار طبیعت بطور افتخاری فعالیت کنند.

در واقع همیار طبیعت به فرد یا افرادی اطلاق می‌شود که به صورت انفرادی و گروهی؛ سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری را در پیشبرد اهداف «ترویج فرهنگ منابع طبیعی و جلب مشارکت مردم در امور حفاظت، احیاء و توسعه و بهره برداری صحیح از منابع طبیعی» یاری کنند.