نخستین خوشه های برنج در فصل زراعی کنونی در شالیزار شهرستان صومعه سرا و در بخش کوچصفهان شهرستان رشت به بار نشست.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، نخستین خوشه های برنج در فصل زراعی کنونی در شالیزار بازعلی بخشی شالیکار اهل روستای تنیان این شهرستان به بار نشست.

 این شالیکار صومعه سرایی 30 فروردین در یک هکتار از شالیزارش رقم بومی برنج هاشمی کشت کرد.

صومعه سرا 28 هزار هکتار شالیزار دارد.

در بخش کوچصفهان شهرستان رشت هم بطور همزمان با صومعه سرا نخستین خوشه های برنج به بار نشست.

 نخستین خوشه های برنج در شالیزار یوسف بابازاده  کشاورز اهل روستای طارمسر این بخش مشاهده شد.

این شالیکار کوچصفهانی 15 اردیبهشت در 3 هکتار از شالیزارش رقم بومی برنج هاشمی نشا کرد.