مدیرجهادکشاورزی شهرستان شهرضا ازآغازاجرای آزمایشی طرح کشت کلزا در مزارع شهرضا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، رضاباقری گفت: اجرای طرح کشت کلزا به صورت آزمایشی از مزارع شهرستان شهرضا آغاز شد.

وی افزود: پیش بینی می شود از پنج هکتار از این مزارع  هشت تن کلزا برداشت شود.

مدیرجهادکشاورزی شهرستان شهرضا گفت: نخستین مزرعه کلزای شهرستان شهرضا در سطح دو  هکتار در دشت مهیارا  با نظارت کارشناسان تخصصی مکانیزاسیون و زراعت سازمان جهادکشاورزی استان برداشت شد.