رییس اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان شهرضا گفت: اولین مزرعه کلزای شهرستان شهرضا در سطح 2 هکتار در شهرضا برداشت شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مرتضی کافی اظهار داشت: اولین مزرعه کلزای شهرستان شهرضا در سطح 2 هکتار  در دشت مهیار از توابع شهرستان شهرضا برداشت شد.

وی افزود: بذرمورد کاشت مزرعه، رقم خارجی نپتون می باشدکه نسبت به ارقام داخلی از جمله اکاپی علاوه بر سطح سبز و همرسی بهتر نسبت به ریزش مقاوم تر است.

کافی بیان کرد: مناطق تحت پوشش شهرستان شهرضا در سال زراعی جاری  دارای سطحی معادل 3هزارو200 هکتار کشت جو از ارقام مختلف شامل فجر30، بهرخ، نصرت، گوهران و ریحان بوده که 200 هکتار از این سطح به دلیل استمرار شرایط حاد خشکسالی رها شده یا به صورت سبز برداشت شده است .

رییس اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان شهرضا گفت: پیش بینی می گردد از3هزارهکتار سطح باقیمانده حدود14هزار تن محصول برداشت شود و تا کنون حدود 50 درصد از این مزارع یعنی سطحی معادل 1500هکتار به صورت مکانیزه برداشت شده است.