رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کاشان از ثبت اولین وقف قرآنی در کاشان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مهدی حافظیان گفت: دومین وقف سال جاری و اولین وقف قرآنی شهرستان کاشان در سال 97 به ارزش یک میلیارد ریال به ثبت رسید.

وی افزود: واقف نیک اندیش کاشانی دومین وقف سال جاری و اولین وقف قرآنی شهرستان کاشان در سال 97 را به نام خود در سامانه جامع موقوفات و بقاع متبرکه کشور ثبت کرد.

حافظیان بیان داشت: این واقف نیک اندیش شش دانگ از منزل مسکونی خود را به مساحت حدود ۲۵۰ متر مربع در شهرمشکات به پلاک ثبتی ۲۷۷ فرعی از ۵۸ اصلی به ارزش حدود یک میلیارد ریال را وقف کرد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کاشان گفت: براساس وقف نامه ای که توسط این واقف نیک اندیش به ثبت رسیده است عواید این موقوفه برای برنامه های فرهنگی و قرآنی و مذهبی هیئت علی اصغر مشکات و تامین هزینه های برنامه های قرآنی شهر مشکات صرف می شود.