بیش از ۱۰۰۰ متر دام ماهیگیری از دریاچه سد زاینده رود جمع آوری شد.

به گزارش خبرگر موج از اصفهان، محیط بانان شهرستان چادگان طی گشت وکنترل و قلاب کشی از تمام قسمتهای دریاچه سد زاینده رود بیش از ۱۰۰۰ متر دام از قسمتهای مختلف دریاچه را جمع آوری کردند.

 محیط بانان شهرستان چادگان بیش از۱۰۰۰ متر دام ماهیگیری به همراه تعدادی ادوات صید که از متخلفین در سواحل دریاچه سد زاینده رود بجا مانده بود به پاسگاه محیط زیست چادگان منتقل کردند.

گفتنی است؛ بر اساس قوانین حفاظت از تنوع زیستی، صید جانوران وحشی آبزی بدون کسب مجوزهای قانونی جرم محسوب می شود.