طی احکام جداگانه ای از سوی مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان خوزستان، چهار معاون اداره کل میراث فرهنگی استان منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، طی احکام جداگانه ای از سوی علیرضا ایزدی، پیمان نبهانی در سمت معاونت گردشگری ، سید حکمت موسوی به عنوان معاونت توسعه مدیریت انتخاب شدند.

همچنین مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان، محمدحسین ارسطو زاده به عنوان معاونت میراث فرهنگی و  شکراله قاسمی را به سمت سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان منصوب کرد.