معاون فرهنگی شهردار اصفهان گفت: با ایجاد این تعامل بین اصفهان و شهرکرد، شهرکرد می‌تواند از ظرفیت 15 خواهرخوانده اصفهان و همچنین اصفهان از ظرفیت‌ خواهرخوانده‌های شهرکرد استفاده کند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محمد عیدی بیان کرد: انگیزه ما ایجاد فضایی ملی به منظور تبادل تجربیات اصفهان و شهرکرد در تمامی حیطه‌ها از جمله فرهنگ شهروندی، حقوق شهروندی، مشارکت‌ها و تعاملاتی در حوزه تفریح و الگوهای مورد استفاده در شاخه‌های مختلف فرهنگی و هنری است.

وی افزود:با ایجاد این تعامل بین اصفهان و شهرکرد، شهرکرد می‌تواند از ظرفیت 15 خواهرخوانده اصفهان و همچنین اصفهان از ظرفیت‌ خواهرخوانده‌های شهرکرد استفاده کند.

شهرداری اصفهان

عیدی در این نشست مشترک اظهار کرد: با توجه به گستردگی حوزه عمل شهرداری ها از جمله در زمینه فرهنگ، وجود نگاه جزیره‌ای در شهرداری‌ها، اکنون منسوخ شده و نیازمند تحول است.

معاون فرهنگی شهردار اصفهان گفت: با نگرش‌های جدید به فرهنگ طبیعتاً باید در حوزه شهرداری ها نیز نگرش جدیدی ایجاد شود. از طرفی این نگاه در خواهرخوانده‌ها نهادینه می‌شود، به این معنا که شهرداری‌ها با داشتن خواهرخوانده‌ها گامی فراتر از مرزهای ملی بر می‌دارند و روابط بین فرهنگی را تحقق می‌بخشند اما گویی در ایران این اتفاق رقم نخورده است.