بیست پرواز ورودی و خروجی فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، بر اساس اعلام روابط  عمومی  فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت پروازهای ورودی این فرودگاه بدین شرح است:

پرواز شمارۀ 3331/  هواپیمایی ایران ایر/ تهران – رشت / ساعت ورود 08:15

پرواز شمارۀ 646 / هواپیمایی آسمان / بندرعباس – رشت / ساعت ورود 11:00

پرواز شمارۀ 453 / هواپیمایی ایران ایر/ مشهد - رشت / ساعت ورود 12:20

پرواز شمارۀ 3451 / هواپیمایی ایران ایر/ اصفهان – رشت / ساعت ورود 13:00

پرواز شمارۀ904 / هواپیمایی ایران ایرتور/ مشهد – رشت / ساعت ورود 14:00

پرواز شمارۀ 7136 / هواپیمایی کیش /  کیش – رشت / ساعت ورود 15:00

پروازشمارۀ 243 / هواپیمایی ایران ایر / تهران – رشت / ساعت ورود 16:35

پرواز شمارۀ 3333 / هواپیمایی ایران ایر/ تهران – رشت/ ساعت ورود 17:15

پرواز شمارۀ 844 / هواپیمایی آسمان / تهران – رشت / ساعت ورود 18:40

پرواز شمارۀ 7186 / هواپیمایی کیش / مشهد – رشت / ساعت ورود 20:00

پروازهای خروجی امروز فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت بدین شرح است :

پرواز شمارۀ 3450 / هواپیمایی ایران ایر / اصفهان - رشت / ساعت حرکت 08:50

پرواز شمارۀ 647 / هواپیمایی آسمان / رشت- بندرعباس / ساعت حرکت 11:45

پرواز شمارۀ 242 / هواپیمایی ایران ایر / رشت – تهران / ساعت حرکت 12:55 

پرواز شمارۀ 3330 / هواپیمایی ایران ایر/ رشت - تهران / ساعت حرکت 13:35

پرواز شمارۀ 905 / هواپیمایی ایران ایرتور / رشت - مشهد / ساعت حرکت از 15:00

پرواز شمارۀ 7187 / هواپیمایی کیش / رشت – مشهد / ساعت حرکت 15:45

پرواز شمارۀ 452 / هواپیمایی ایران ایر / رشت – مشهد / ساعت حرکت 17:10

8- پرواز شمارۀ3332 / هواپیمایی ایران ایر / رشت - تهران / ساعت حرکت 17:55 

 پرواز شمارۀ845 / هواپیمایی آسمان / رشت- تهران / ساعت حرکت 19:10

پرواز شماره7137 / هواپیمایی کیش / رشت- کیش / ساعت حرکت 20:45