مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان گفت: شهر اصفهان تا پایان سال جاری به صورت رسمی به شهر بدون متکدی تبدیل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محمدحسینی از راه اندازی مرکز ساماندهی و توانمندسازی آسیب‌دیدگان اجتماعی شهر اصفهان در میدان استقلال خبر داد و افزود: برای اولین بار در شهر اصفهان متکدیان یا افراد آسیب دیده اجتماعی در این مرکز با همکاری و هماهنگی 13 نهاد غربالگری و ساماندهی می‌شوند.

وی با اشاره به این که در گذشته شهرداری اصفهان محلی را با عنوان مرکز فضیلت برای جمع آوری متکدیان در نظر گرفته بود، اذعان داشت: با توجه به این که این مرکز ساز و کار مناسبی نداشت، متکدیان حدود 20 دقیقه نگهداری و دوباره رها می شدند و این چرخه باطل بود چرا که گاهی متکدیان حتی زودتر از مأموران رفع تخلفات شهری دوباره به محل بازگشته و مشغول تکدی گری می شدند.

متکدی گری

محمدحسینی از راه اندازی مرکز ساماندهی و توانمندسازی آسیب‌دیدگان اجتماعی شهر اصفهان در میدان استقلال خبر داد و افزود: برای اولین بار در شهر اصفهان متکدیان یا افراد آسیب دیده اجتماعی در این مرکز با همکاری و هماهنگی 13 نهاد غربالگری و ساماندهی می‌شوند.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان گفت: با تعیین وظایف هر نهاد، سازمان و اداره در زمینه جمع آوری متکدیان، تا پایان سال جاری، شهر اصفهان به صورت رسمی به شهر بدون متکدی تبدیل خواهد شد.