رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت : از سال 71 آغاز اجرای طرح تجهیز و یکپارچه سازی شالیزارهای گیلان تاکنون این طرح در90 هزار هکتار شالیزار اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، علیرضا شعبان نژاد اظهار کرد : طرح تجهیز و یکپارچه سازی7هزار و 400 هکتار از شالیزار های گیلان آذر96 آغاز شد.

برای اجرای طرح تجهیز و یکپارچه سازی شالیزارهای گیلان 410 میلیارد ریال هزینه شد

شعبانژاد با بیان اینکه برای اجرای این طرح 410 میلیارد ریال هزینه شد گفت : از سال  71 آغاز اجرای طرح تجهیز و یکپارچه سازی شالیزارهای گیلان تاکنون این طرح در90 هزار هکتار شالیزار اجرا شد.

اجرای طرح تجهیز و یکپارچه سازی در90 هزار هکتار شالیزارهای گیلان

190 هزار هکتار شالیزار گیلان قابلیت اجرای طرح تجهیز و یکپارچه سازی دارد

رییس سازمان جهاد کشاورزی افزود: 190 هزار هکتار از 238 هزارهکتار شالیزار گیلان قابلیت اجرای طرح تجهیز و یکپارچه سازی دارد. 

وی استفاده بهینه از آب و خاک، کاهش هزینه های تولید، افزایش تولید، آسان شدن کشت ماشینی و کاهش هزینه ها را از مهمترین مزایای طرح تجهیز و یکپارچه سازی شالیزارها گیلان عنوان کرد.