میانگین شاخص کیفی هوای اصفهان امروز در وضعیت سالم قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج ازاصفهان، میانگین شاخص کیفی هوای شهر اصفهان در ایستگاه های مراقبت دائم و طبق اعلام مرکز پایش اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان امروز عدد 88 (AQI) سالم را نشان می دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا 50 هوای پاک، 51 تا 100 هوای سالم، 101 تا 150 ناسالم برای گروه های حساس، 151 تا 200 ناسالم برای عموم، 201 تا 300 بسیار ناسالم و 301 تا 500 خطرناک است.

بر این اساس غلظت آلاینده ها امروز در ایستگاه میدان احمد آباد 87، خیابان دانشگاه 80، خیابان پروین 86، خیابان استانداری 87، چهارباغ خواجو 96 و بزرگراه خرازی 90 (AQI) اعلام شده است.

همچنین کیفیت هوا در خمینی شهر 82، مبارکه 95، شاهین شهر 95 ، نجف آباد 92 (AQI) و سجزی با 84 (AQI) دروضعیت سالم است.